Санитетски Материјали

 

1.Завој
состав: 100% памук
димензии:  4cm x 5m; 5cm x 5m; 6cm x 5m;
8cm x 5m; 10cm x 5m; 12cm x 5m; 15cm x 5m

 

 

1.2 Газа

a) хидрофилна                                                                                            б)стерилна
состав: 100% памук                                                                                      состав: 100% памук
тежина: 35 gr/m²                                                                                         тежина: 35gr/m²
димензии: 80 cm x 100m; 80 cm x 50m; 80 cm x 10m                                    димензии:  1m; 1/2m; 1/4m